ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា បានដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះសួរសុខទុក្ខ ផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាជំងឺ COVID-19

Event Date: 24/06/2020

លោក អាត់ ធន់ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជា បានដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះសួរសុខទុក្ខ ផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាជំងឺ COVID-19 និងជាពិសេសផ្តល់អំណោយជូនសមាជិកសហគមដីធ្លី ដែលជួបប្រទះបញ្ហាលំបាក ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

 

Contact
Subscribe
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ