លោក អាត់ ធន់ បានជួបប្រជុំជាមួយតំណាងសហជីពមកពីរោងចក្រផ្សេងៗ

Published: 09/08/2020 Source: CLC

នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ លោក អាត់ ធន់ បានជួបប្រជុំជាមួយតំណាងសហជីពមកពីរោងចក្រផ្សេងៗ ដែលមានអ្នកចូលរួមជាង ៧០នាក់ ដើម្បីពន្យល់ពីស្ថានភាពការវិវត្តន៍ក្នុងវិស័យការងារចុងក្រោយ ការចរចាប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ២០២០ ដំណើរការនៃរបបសន្តិសុខសង្គម និងណែនាំដល់សិក្ខាកាម និងគ្រូឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ការងារ និងបង្កើនការសាមគ្គីនៅតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករ។

Contact
Subscribe
ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗ